PL EN DE FR RU

Cluster World Congress – Kongres z prezentacją rozwiazań dla gospodarki

Dodano 27 marca 2016

Czego potrzebuje polska gospodarka? Biznes zna odpowiedź.

Już 1 kwietnia w Dąbrowie Górniczej odbędzie się największy światowy kongres klastrów – Cluster World Congress. Po sukcesie pierwszej edycji Kongresu, kolejne wydarzenie dedykowane zostało strategicznym projektom krajowym i międzynarodowym, realizowanym m.in. poprzez kooperację i współpracę wielosektorową i klastrową.

Kluczem do rozwoju Polski staje się dziś zintegrowane podejście w planowaniu i podejmowaniu interwencji w ramach różnych polityk publicznych, polegające na kojarzeniu działań na poziomie sektorów, dziedzin i terytoriów z uwzględnieniem aspektów gospodarczych, społecznych i regionalnych.

Motory polskiego wzrostu gospodarczego powoli słabną. Jasnym jest, że Polska musi wykształcić nowe formy konkurencyjności gospodarki. Aby Polska nie utknęła w pułapce średniego dochodu, czyli niezdolności do konkurowania z liderami rozwoju, niezbędne jest wzmocnienie współpracy i dialogu społecznego, umacnianie i tworzenie nowych innowacyjnych i silnych rodzimych firm, które mają zdolność do konkurowania na zagranicznych rynkach, oraz podniesienie jakości regulacji polskiego prawa na takie, które będzie pobudzało rozwój polskiej gospodarki i umożliwi jej konkurowanie na rynku globalnym.

Konkurencyjność musi wynikać ze zwiększenia innowacyjności, która związana jest ze współpracą nauki i biznesu, transferem nowoczesnych technologii jak również ze wzrostem nakładów na badania i rozwój. Idealnym łącznikiem i platformą dla współpracy biznesu z nauką są właśnie klastry.

Nowy rodzaj polityki gospodarczej ma na celu zmianę struktury europejskiej gospodarki poprzez dostosowanie jej do współczesnego etapu rozwoju, gdzie wiedza i innowacje odgrywają decydującą rolę w stymulowaniu rozwoju gospodarczego i społecznego. Bez wątpienia coraz ważniejszym narzędziem wspierającym ten rozwój są klastry, będące odpowiedzią na potrzebę organizowania współczesnej przedsiębiorczości. Firmom z branży i regionu, które łączą się w struktury klastrowe znacznie łatwiej jest walczyć o nowe rynki i podnosić swoją atrakcyjność. Dowodem na to, że w grupie tkwi siła są liczne wzorce międzynarodowe. Struktury klastrowe z powodzeniem działają na całym świecie i rozwijają regionalne rynki. Dzięki silnym organizacjom klastrowym, w regionach takich jak Górna Austria czy Katalonia udało się osiągnąć znakomite wyniki gospodarcze. Wokół klastrów tworzą się swego rodzaju ekosystemy innowacyjności, które przyciągają biznes, naukę i inwestycje.

Według rankingu Global Innovation Index, badającego innowacyjność poszczególnych państw na świecie, Polska pod względem innowacyjności zajmuje trzecie miejsce… od końca.

Ta statystyka składnia do refleksji i swoistego remanentu, ponieważ pojęcia tego nie możemy postrzegać poprzez pryzmat swego rodzaju mody czy kaprysu, choć określenie „innowacja” robi zawrotną karierę. Podnoszenie innowacyjności to wymóg budowania konkurencyjnej pozycji na rynku. Aby w przyszłości utrzymać wzrost gospodarczy, musimy postawić na innowacje. W innym wypadku staniemy się krajem gospodarczej drugiej ligi. Współpraca międzysektorowa jest więc niezbędna.

Niedostateczna ilość nowych miejsc pracy, wciąż jak na rynki międzynarodowe za niska innowacyjność i konkurencyjność rodzimych firm, oraz przeważający udział mikroprzedsiębiorców, który w zestawieniu z dużą ekspansją inwestorów zagranicznych, zdaje się być skromny na tle korporacji transnarodowych… To tylko niektóre z problemów, na które rozwiązania mogą wypracować klastry.

Klastry są odpowiedzią na potrzebę organizowania współczesnej przedsiębiorczości, bo przecież to właśnie sektor małych i średnich przedsiębiorstw, inicjujący dobrowolne zrzeszenia klastrowe, w celu osiągnięcia korzyści ekonomicznych, generuje 70 proc. polskiego PKB i zatrudnia ok. 75 proc. wszystkich pracujących.

„Łańcuch jest tak silny, jak jego najsłabsze ogniwo” – Komisja Europejska jest tego świadoma i dlatego w nowej perspektywie finansowej uprzywilejowuje, a więc przeznacza znaczne środki na klastry, które poprzez rozwój zrzeszonych w nich firm, stają się katalizatorem rozwoju regionalnego, który napędza gospodarkę jako całość. To właśnie w „Polsce Regionalnej” generowane są zyski, tutaj także tworzone są nowe miejsca pracy.

Koncepcja klastra to najpopularniejsza droga do regionalnej i międzynarodowej innowacyjności gospodarki. Klaster to nowoczesna forma integracji i współpracy przedsiębiorstw, środowisk biznesowych, placówek naukowych oraz różnych instytucji publicznych i prywatnych, dająca szeroki wachlarz korzyści ekonomicznych i społecznych na danym obszarze. Inicjatywy klastrowe, łączące współpracę biznesu, samorządu, jednostek badawczo-naukowych, są bez wątpienia narzędziem, które coraz częściej będzie używane w celu budowania konkurencyjnej gospodarki w wymiarze lokalnym, krajowym i międzynarodowym. Klastry, poprzez reprezentowanie biznesu, mają realny wpływ na prowadzoną politykę rozwoju regionalnego, uczestniczą w konsultacjach społecznych, promują swych członków i region na arenie krajowej i międzynarodowej, a także zapewniają dostęp do różnych form finansowania, sięgając do puli krajowej i europejskiej i wspierając tym samym biznes w regionie. Wspomagają także powstawanie startup-ów, a więc młodych, innowacyjnych firm.

Klastry, będąc oddolnymi inicjatywami, organizują się wokół wytyczonego celu. Taki będzie również plan Kongresu Klastrów – szczegółowa prezentacja transgranicznych i międzynarodowych, europejskich projektów, przewidzianych na najbliższe lata i klastrowe innowacje, rozwiązania dla poszczególnych gałęzi gospodarki oraz współpraca biznesu, samorządu i społeczności obywatelskich w realizacji międzynarodowych projektów związanych z tworzeniem innowacyjnych rozwiązań.

Po sukcesie pierwszej edycji Cluster World Congress, kolejne wydarzenie dedykowane zostało strategicznym projektom krajowym i międzynarodowym, realizowanym m.in. poprzez kooperację i współpracę wielosektorową i klastrową. Szczególną uwagę poświęcono kwestiom zrównoważonego rozwoju i społecznej odpowiedzialności, poprzez pryzmat wdrażania i realizacji międzynarodowych projektów i programów, służących podnoszeniu konkurencyjności gospodarki, tworzenia sieci międzynarodowego transportu i infrastruktury, tworzeniu nowych miejsc pracy, zapewnieniu bezpieczeństwa na różnych płaszczyznach rozwoju.

Istotny nacisk położony zostanie na efektywne połączenie wielodyscyplinarnego spojrzenia na rozwój gospodarki i krajowego transportu, uwzględniającego cele narodowe, regionalne, biznesowe i społeczne, przy jednoczesnym racjonalnym podejściu i poszanowaniu środowiska naturalnego.

Ujmując problematykę Kongresu w sposób syntetyczny, można wyróżnić najważniejsze kwestie, którym poświęcone zostaną panele dyskusyjne:

– Gospodarka Wodna i żegluga śródlądowa

– Współpraca w ramach Grupy Wyszehradzkiej

– Budowa największego Centrum Logistycznego Gorzyczki-Wierzniowice w Europie

– Przeciwdziałanie bezrobociu

– Restrukturyzacja górnictwa na Śląsku

– Analiza raportów NIK o stanie żeglugi śródlądowej i bezpieczeństwa na drogach

– Bezpieczny Bałtyk – prezentacja polskiego rozwiązania dla likwidacji i utylizacji broni chemicznej i konwencjonalnej z dna Bałtyku

– Prezentacja polskich startupów, które osiągnęły rynkowy sukces i wprowadziły rynkowe innowacje

– Polska myśl techniczna i polski przemysł – prezentacja Flarisa, Wiatrakowców, dronów i polskiego Sokoła.

– Polska-Ukraina: współpraca w ramach budowania strategicznych projektów obu krajów

– Polska-Chiny: Nowy projekt Jedwabnego Szlaku opartego o Szeroki Tor

W trakcie Kongresu, na poszczególnych panelach będą prezentowane możliwości współpracy i niezbędnych działań dla realizacji powyższych zagadnień, m.in. w ramach projektu POLSKA 3.0 – Narodowego Programu Nowej Polityki Przemysłowej RP 2014-2020, największego transgranicznego projektu w Europie, realizowanego poprzez klastry.

Polska 3.0 jest oddolnym, klastrowym, spójnym programem gospodarczym dla Polski i dla regionów transgranicznych. Portfolio Programu zakłada między innymi przywrócenie żeglowności polskich rzek, począwszy od rzeki Odry, budowę połączenia Dunaj – Odra – Łaba, wpisującego się w Środkowoeuropejski Korytarz Transportowy CETC–ROUTE 65, oraz budowę Ponadnarodowego Centrum Logistycznego Gorzyczki – Věřňovice i restrukturyzacja górnictwa na Śląsku.

Budowanie międzynarodowej konkurencyjności gospodarki jest coraz trudniejszym zadaniem i stawia nowe wyzwania. Mając świadomość, jak niezbędne jest znalezienie nowych sposobów kształtowania konkurencyjności polskiej gospodarki, nowych rozwiązań możemy poszukiwać w spójnych, przewidzianych na długie lata projektach, które wywodzą się od od sektora biznesu, takich jak POLSKA 3.0, która pozwala na odpowiedzialnie i strategicznie planowanie rozwoju gospodarki, dając stabilność polskim przedsiębiorcom, a także zaplecze do przygotowania odpowiedniej edukacji (wciąż nasz rynek cechuje się rozbieżnością pomiędzy potrzebami pracodawców, a ofertą edukacji w zakresie kształcenia odpowiednich specjalistów), a następnie odpowiedniej kadry, co skutkuje innowacjami, nowymi technologiami oraz polską myślą technologiczną.

Projekt „POLSKA 3.0” to demonstrator czystej ekonomii. Jak inaczej można rozbudzić zaspaną gospodarkę i katalizować przedsiębiorczość jak poprzez stworzenie nowych miejsc pracy? Projekt Centrum Logistycznego, to rozwój około 70 000 nowych miejsc pracy, natomiast projekt udrożnienia Odry i stworzenia kanałowego połączenia Odra – Dunaj – Łaba, nie tylko wzmocni diametralnie polskie bezpieczeństwo (obecnie gospodarka wodna praktycznie nie istnieje, czego dowodem są okresy suszy i dramatycznych powodzi), ale także będzie olbrzymim zastrzykiem logistycznym (W latach 30-tych przewożono Odrą ok. 11 mln ton W roku 2012 przewieziono 300 tyś. ton towaru. To 3% ilości z 1935r.). Wejście w życie projektu spowoduje także intensywny rozwój turystyki nadodrzańskiej.

Realizacja kluczowych inwestycji Polski 3.0 jest „kołem zamachowym” dla polskiej gospodarki:

1. Droga wodna E-30 (Odra)

2. Droga wodna E-40 (Dniepr – Wisła) PL – BY- UA

3. Kanał Śląski (Oświęcim – Kużnia Raciborska) odcinek 96km

4. Jedwabny Szlak ( Szeroki Tor na trasie Sławków – Gorzyczki ) odcinek 63 km

5. Centrum Logistyczne Vernovice – Gorzyczki

Uruchomienie tych inwestycji jest kluczem do przeprowadzenia m.in. reindustrializacji.

Przygotowując agendę Cluster World Congress priorytetowe znaczenie nadano kwestiom związanym z transportem, utworzeniem centrów logistycznych i żeglugą śródlądową w Polsce. Potrzeba zrównoważonego rozwoju transportu sprawia, że szczególnie atrakcyjną gałęzią transportu w kształtowaniu systemów logistycznych w krajach Europy Zachodniej jest żegluga śródlądowa. W trakcie panelu dotyczącego odpowiedzialnego transportu w ramach forum: transport i logistyka, debata nakreślona będzie wokół zagadnień takich jak: stworzenie inteligentnych systemów logistycznych, integrujących różne gałęzie transportu, kształtowanie europejskiej sieci transportowej, transport morski i śródlądowy, planowane największe w Europie polsko-czeskie Centrum Logistyczne Gorzyczki-Wierzniowice.

Ponadto, odbędzie się także forum poświęcone gospodarowaniu wodą, żegludze śródlądowej i morskiej, gdzie na poszczególnych panelach, debaty toczyć się będą wokół kwestii międzynarodowego, zrównoważonego transportu rzecznego i efektywnej żeglugi śródlądowej. Odbędzie się także forum poświęcone gospodarce niskoemisyjnej i ochronie środowiska, gdzie prezentowane będą rozwiązania, pozwalające na realizację projektów transportowych z wykorzystaniem rozwiązań przyjaznych środowisku. W ramach tego forum, odbędzie się także debata oksfordzka, dotycząca wymagań ekologicznych i procedur Natury 2000 w kontekście wdrażania projektów oferujących systemowe rozwiązania dla bezpieczeństwa, transportu i gospodarki.

Istotnym jest także forum bezpieczeństwa międzynarodowego, gdzie w panelu „Bezpieczny Bałtyk”, prezentowana będzie problematyka i unikalna na skalę światową, wypracowana w polskim klastrze Bezpieczny Bałtyk, metoda rozwiązania kwestii broni chemicznej i konwencjonalnej, znajdującej się na dnie Bałtyku, jako pozostałość po I i II wojnie światowej.

W panelu dotyczącym polskiego przemysłu, będą natomiast prezentowane klastrowe rozwiązania dla przemysłu lotniczego, kosmicznego i morskiego, realizowane poprzez współpracę międzynarodową.

A wszystkie te ważne dla gospodarki rozwiązania będą prezentować najlepsi polscy eksperci z poszczególnych działów, tym samym pokazując jak cały potencjał połączono w ramach jednego, klastrowego megaprojektu dla Polski – programu Polska 3.0, który jest nie tylko spójnym, infrastrukturalnym programem gospodarczym, ale również platformą dla rozwoju i ekspansji rodzimych firm na arenie międzynarodowej. To niewątpliwie ważne nie tylko dla narodowej chluby za granicami Polski, ale przede wszystkim dla rynku pracy w kraju.

Ponadto: współpraca wielosektorowa – zrównoważony rozwój – transport multimodalny i logistyka – strategie makro-regionalne – CSR.

Na II Cluster World Congress zaproszeni zostali goście z całego świata. Zarówno reprezentanci świata polityki, nauki jak i biznesu. Podczas tegorocznego wydarzenia nie zabraknie tak znamienitych gości jak: Izabela Kloc, Przewodnicząca Komisji do Spraw Unii Europejskiej Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, Marszałek Sejmu RP Marek Kuchciński, ministrowie rządu polskiego, czeskiego, chińskiego, ukraińskiego, węgierskiego, słowackiego, niemieckiego, przedstawiciele Grupy Wyszehradzkiej, Petr Forman, przedstawiciel Kancelarii Prezydenta Czech, doradca Prezydenta, Jerzy Cienciała, rektor Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości w Ostrawie, minister przemysłu i handlu w rządzie Jiřego Rusnoka, Reza Zadeh, Prezes European Foundation for Cluster Excellence (EFCE),Thomas Lamer-Gamp, Dyrektor European Secretariat for Cluster Analysis (ESCA), Ing. Pavel Bartoš, Josef Tobola, Pavel Santarius – Sdružení pro rozvoj Moravskoslezkého kraje, Yoshihiko Kano, ClusterMed, Bong Kyu, Pan Regional Cluster KOREA, Vladimir Kuzin – Cluster Ukraina, Andras Farkas – Cluster Hungaria Christian Ketels, Harvard Business School, Werner Pamminger, Clusterland w Austrii.

Ponadto, tak znamienici goście jak: Zygmunt Berdychowski, Jacek Janiszewski, Gabriela Tomik, Jan Król, Wiesław Banyś, Paweł Soroka, Kamil Wyszkowski, Grzegorz Chocian, Łukasz Kister,Zbigniew Niesiobędzki, Radosław Pyffel, Janusz Przybyła, Tomasz Zaboklicki, Rafał Baniak, Jan Pyś, Anna Nietyksza, Yaroslav Romanchuk, Vladimir Repik, Jan Szmidt, Nikolai Povoroznyk, Józef Gawłowicz i inni.

Najlepszym zaproszeniem na Kongres mogą być statystyki podsumowywujące pierwszy CWC (24-26 marca 2015 r.) Podczas kongresu obecnych było ok. 900 uczestników, w tym ok. 40 reporterów z całego świata. W organizację dnia panelowego (25 marca) zaangażowanych zostało 172 prelegentów światowej rangi, a całe wydarzenie transmitowane było online oraz przez Telewizję Polską.

Organizowane już po raz drugi wydarzenie niesie ze sobą społeczną i biznesową odpowiedzialność przekazania tylko wysokiej jakości wiedzy. Do nadzorowania treści merytorycznych Kongresu powołana została Honorowa Rada Programowa, której przewodniczącym jest dr Krzysztof Pawłowski, wraz z prof. Jerzym Buzkiem, byłym Przewodniczącym Parlamentu Europejskiego.

Więcej informacji na temat wydarzenia można znaleźć na stronie: www.clusterworldcongress.com.

Autor: Angelika Jarosławska

Organizator Światowego Kongresu Klastrów

Prezes Cluster World

Facebook
Newsletter

Newsletter

Wprowadź swój adres email do formularza poniżej i bądź na bieżąco.

Newsletter OKIP