PL EN DE FR RU

Perspektywa 2014-2020: współpraca biznesu z nauką i innowacje

Dodano 6 kwietnia 2014

Nowa perspektywa finansowa na lata 2014-2020 ogromne środki kieruje na współpracę biznesu i nauki oraz tworzenie innowacji.

Rozmowa z Bogdanem Węgrzynkiem, Prezesem Zarządu i Dyrektorem Generalnym Ogólnopolskiego Klastra Innowacyjnych Przedsiębiorstw.

Anna Figiel: Panie Prezesie, czym charakteryzuje się nowa perspektywa finansowa 2014-2020?

Bogdan Węgrzynek: Na lata 2014-2020 w unijnym budżecie przyznano Polsce 82,5 mld euro. Pieniądze te pozwolą na efektywny rozwój gospodarki, pobudzą przedsiębiorczość i innowacyjność, a przed Polską i Polakami otworzą nowe możliwości. Priorytety Unii Europejskiej to rozwój innowacji i inteligentnych specjalizacji. Najważniejsze w najbliższych latach będzie wsparcie dla badań naukowych i innowacji. Środki na znajdują się w Programie Inteligentny Rozwój, gdzie będzie do wykorzystania 8,6 mld euro. To wsparcie pozwoli zwiększyć konkurencyjność Polski i zacieśni współpracę między ośrodkami badawczymi, naukowymi i rozwojowymi. Program Inteligentny Rozwój będzie właśnie ukierunkowany na zintensyfikowanie współpracy między jednostkami naukowymi a biznesem.

A.F.: Co trzeba zrobić, aby móc skorzystać z tych środków?

B.W.: Nowa perspektywa niesie ze sobą wiele szans. Nowe horyzonty i możliwości otworzą się przed tymi, którzy zdecydują się na współdziałanie. Unia Europejska szczególny nacisk położy na współpracę w ramach konsorcjów naukowych oraz jednostek naukowych i przedsiębiorstw. Takie współdziałanie nie tylko pomiędzy przedsiębiorstwami, ale także samorządami, uczelniami i jednostkami otoczenia biznesu stanowią klastry, na których projekty w nowej perspektywie będą przeznaczone duże pieniądze. A dzięki projektom, w które zaangażuje się środowisko naukowe będzie możliwy ogromny rozwój naszego kraju, a nasza gospodarka w końcu stanie się innowacyjna.

A.F.: Gdzie w nowej perspektywie można znaleźć fundusze dla realizacji projektów B+R?

B.W.: W Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój będzie do wykorzystania 8,6 mld euro, będzie to druga największa część funduszy unijnych w Polsce. Współpraca badawczo-rozwojowa będzie rozwijana dzięki przedsięwzięciom dofinansowanym z pierwszej osi priorytetowej. W jej ramach do rozdysponowania będzie aż 40% całego budżetu Programu Inteligentny Rozwój. Wsparcie będzie skierowane do przedsiębiorstw rozpoczynających lub rozwijających działalność B+R, które planują realizację projektów badawczo-rozwojowych np. ze współpracą z innymi przedsiębiorstwami oraz jednostkami naukowymi, najłatwiej w ramach klastrów. Finansowane będą projekty B+R zaczynając od fazy badań, poprzez etap prac rozwojowych i badań przemysłowych. Wspierane będą również projekty aplikacyjne i programy sektorowe, które będą służyły zrealizowaniu dużych przedsięwzięć badawczych, ważnych dla rozwoju konkretnych branż i sektorów gospodarki. Właśnie przy takich przedsięwzięciach o dofinansowanie będą mogły występować konsorcja takie jak klastry. Dla małych przedsiębiorstw działających w takich strukturach jest to ogromna szansa na rozwój.

A.F.: A gdzie jeszcze wsparcie znajdą innowacyjne przedsiębiorstwa?

B.W.: W drugiej i trzeciej osi priorytetowej Programu Inteligentny Rozwój znajdą się środki na wsparcie innowacyjnego potencjału głównie MŚP i innowacji w firmach. Można będzie realizować projekty w zakresie wsparcia innowacji w przedsiębiorstwach, infrastruktury badawczo-rozwojowej firm, dostępu do usług w zakresie B+R świadczonych przez jednostki naukowe i instytucje otoczenia biznesu i innych działań związanych z tworzeniem innowacji. Program Inteligentny Rozwój zakłada dofinansowanie tworzenia i rozbudowy infrastruktury B+R przedsiębiorstw. Finansowane mogą być inwestycje w sprzęt, aparaturę, technologie i inną infrastrukturę, która będzie służyła tworzeniu innowacyjnych produktów i usług. W trzeciej osi znajdą się środki na wsparcie internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw. Przydatnym instrumentem dla wsparcia przedsiębiorstw i jednostek naukowych w udziale w programach międzynarodowych będzie także program Horyzont 2020 czy COSME, które mogą być ważnym źródłem finansowania projektów innowacyjnych.

A.F.: Jak będzie wyglądało finansowanie pracy naukowców w odniesieniu do potrzeb gospodarki?

B.W.: Na dofinansowanie w ramach tego programu mogą liczyć badania naukowe, które będą miały komercyjne zainteresowanie. Czyli koniec z płaceniem za badania do szuflady. Czas na premiowanie przedsięwzięć, które mają przynosić wymierne korzyści długo po zakończeniu wsparcia, pomysły które będą wprowadzone na rynek i wpłyną na rozwój innowacyjnej gospodarki.

A.F.: Poprzednia perspektywa bardzo mocno wspierała inwestycje w infrastrukturę. Jak będzie teraz?

B.W.: Fundusze unijne na lata 2014 -2020 przewidują wsparcie na dokończenie budowy podstawowej infrastruktury komunikacyjnej, energetycznej i ochrony zdrowia. Kluczowy jest Program Infrastruktura i Środowisko z kwota 27,5 mld euro do wykorzystania. Z tych pieniędzy będziemy mogli między innymi sfinansować dokończenie budowy sieci dróg ekspresowych, zmodernizować szpitale ponadregionalne i jednostki diagnostyczne współpracujących z nimi, rozbudować systemy dystrybucji, magazynowania i przesyłu gazu ziemnego i energii elektrycznej.

A.F.: A gdzie jest uwzględniona współpraca i wymiana doświadczeń z partnerami z innych krajów?

B.W.: Umowa Partnerstwa mówi jeszcze o Europejskiej Współpracy Terytorialnej, jest to jeden z dwóch celów polityki spójności. W jej ramach będzie możliwa realizacja programów transnarodowych, transgranicznych i współpraca międzyregionalna. Szczególnie istotny jest składnik transnarodowy, ponieważ kładzie nacisk na wspólną realizację projektów przez partnerów z kilku, a nawet kilkunastu państw. My uczestniczymy w programie Europa Środkowa. Warto wykorzystać tę szansę i nawiązywać współpracę z partnerami z innych krajów.

Facebook
Newsletter

Newsletter

Wprowadź swój adres email do formularza poniżej i bądź na bieżąco.

Newsletter OKIP