PL EN DE FR RU

Skuteczna współpraca nauki i biznesu i szanse rozwoju polskich przedsiębiorstw w ramach Ogólnopolskiego Kl...

Dodano 20 stycznia 2017

Już dziś, żadna organizacja nie dokonuje innowacji w pojedynkę

W dobie gospodarki opartej na wiedzy, w Polsce w szczególny sposób uwydatnił się strukturalny problem, jakim jest przepaść pomiędzy światem nauki i biznesu. Za nieco wyeksploatowanym słowem „innowacja”, stoi kluczowy czynnik decydujący o trwałym rozwoju gospodarczym – przewaga technologiczna i konkurencyjna.

Niewątpliwie wiodącym impulsem wzrostu produktywności gospodarek wysokorozwiniętych są komercjalizowane innowacje, wypracowane na bazie solidnego zaplecza intelektualnego. Wiedza stanowi największą wartość, gdy mamy umiejętność i możliwość jej zaimplementowania w otaczającej nas rzeczywistości społecznej i gospodarczej. Wciąż jednak między światem nauki i gospodarki brak wystarczających powiązań, które nić po nici pozwolą komercjalizować innowacyjną myśl, istnieją bariery mentalne i rozbieżoności w wyznaczonych celach, inne priorytety…

Umiejętność komercjalizacji badań naukowych to jednak nie tylko korzyść dla biznesu, który ma tym samym dostęp do najnowszej wiedzy i osiągnięć nauki, co wzmacnia zdolność do rozwijania i wdrażania nowych technologii, oraz budowanie strategii przedsiębiorstwa w oparciu o rynkową przewagę. To także korzyści dla kadry z komercjalizacji swoich badań, lepszego kontaktu z biznesem, wzmocnienia kapitału społecznego poprzez angażowanie we współpracę nauki i biznesu nie tylko kadry naukowej, ale także studentów, możliwość dostosowania programów nauczania do zapotrzebowania na rynku i zwiększenia możliwości skutecznego transferu technologii.

Rynkowa absorpcja innowacji stanowi jeden z kluczowych bodzców gospodarki opartej na wiedzy dla wszystkich krajów Unii Europejskiej. To także element polityki spójności społeczno-gospodarczej.

Klastry – rzeczywisty pomost dla biznesu i nauki

Klastry zakładają współpracę w ramach tzw. Triple helix (potrójna helisa), a więc współpracy biznesu, nauki i władz publicznych, tworząc platformę dla rzeczywistej współpracy, która pozwala na skuteczny transfer innowacji i wykorzystanie potencjału zarówno nauki, jak i biznesu.

W ramach programu Polska 3.0 i jego inicjatora – Ogólnopolskiego Klastra Innowacyjnych Przedsiębiorstw (OKIP), skupiającego ponad 3000 przedsiębiorstw, nie tylko pobudzana i realizowana jest działalność innowacyjna. Organizacja ułatwia tworzenie powiązań pomiędzy światem gospodarki a światem nauki, co odgrywa znaczącą rolę w skali całej gospodarki.

W globalnej gospodarce szansę przekraczanie barier rozwojowych i konsekwentny wzrost mają te kraje, dla których priorytetem jest innowacyjność i to ona jest wyznacznikiem wzrostu gospodarczego.

Powiązania przemysłu, biznesu i nauki to credo działalności Ogólnopolskiego Klastra Innowacyjnych Przedsiębiorstw. Głównym założeniem Klastra jest wspieranie nowości, ulepszeń i wynalazków wypracowywanych z pomocą środowisk naukowych i badawczych.

W dzisiejszym złożonym i wymagającym otoczeniu gospodarczym, przedsiębiorcom znacznie łatwiej jest konkurować będąc w strukturach klastrowych.

Kultura przedsiębiorczości wokół klastra

Klaster jest siecią współpracy. Struktury klastrowe łączą przedsiębiorstwa, które zaczynają aktywnie ze sobą współpracować, uczelnie, instytuty badawcze, a więc szeroko pojęte jednostki badawcze oraz samorządy, do realizacji wspólnych działań.

Klaster to jedyne miejsce, gdzie przy jednym stole pracują mikro- i mali przedsiębiorcy, średniej wielkości firmy i czołowi rynkowi gracze, wraz z naukowcami i przedstawicielami administracji publicznej.

Każdy do tego stołu przynosi coś innego i czegoś innego oczekuje, ale wszyscy odchodzą od niego zadowoleni i usatysfakcjonowani.

Inicjatywy klastrowe, poprzez reprezentowanie biznesu, mają realny wpływ na prowadzoną politykę rozwoju regionalnego, przekłada się na sprzyjający klimat dla rozwoju przedsiębiorstw, uczestniczą w konsultacjach społecznych, promują swych członków i region na arenie krajowej i międzynarodowej, a także zapewniają dostęp do różnych form finansowania, sięgając po środki z puli krajowej i europejskiej i wspierając tym samym biznes w regionie.

Klastry, reprezentując gro przedsiębiorców, pozwalają także na współpracę z władzami, zarówno na poziomie lokalnym, jak i centralnym. Wspomagają także powstawanie startup-ów, a więc młodych, innowacyjnych firm, a także stanowią platformę współpracy dla nauki i biznesu, pozwalając tym samym na komercjalizację wiedzy i badań naukowych.

Struktury klastrowe skutecznie stymulują rozwój zarówno w sektorze nowych technologii, jak również w sektorach tradycyjnych, w przemyśle i usługach. Najbardziej znanymi światowymi klastrami są: Dolina Krzemowa (technologie informatyczne), Cambridge (biotechnologia, przemysł komputerowy), Montpellier (telekomunikacja, oprogramowanie komputerowe).

Klastry z orientacją na biznes

Ogólnopolski Klaster Innowacyjnych Przedsiębiorstw jest przykładem skutecznej współpracy między nauką i przedsiębiorcami wraz z instytucjami otoczenia biznesu i administracją publiczną.

Będąc „klastrem klastrów”, skupiającym wokół siebie kilka tysięcy przedsiębiorców, w tym czołowe polskie firmy, jest jedyną tak innowacyjnie działającą na polskim rynku organizacją. Sam klaster OKIP nigdy nie korzystał z zewnętrznego finansowania. Do Klastra należą między innymi polskie klastry kluczowe.

W ramach Ogólnopolskiego Klastra Innowacyjnych Przedsiębiorstw skupione są firmy, organizacje, instytucje badawczo-rozwojowe, uczelnie wyższe oraz instytucje otoczenia biznesu, które opierają swoją działalność na różnego rodzaju unowocześnieniach, wymianie wiedzy, transferze innowacyjnych rozwiązań i technologii oraz tworzeniu sieci powiązań.

Podmioty skupione w ramach Ogólnopolskiego Klastra Innowacyjnych Przedsiębiorstw mają wspólny mianownik działań – łączy je działanie na rzecz tworzenia korzystnych warunków do rozwoju przedsiębiorstw z branży, której dedykowany jest dany klaster.

Klaster OKIP

Przedsiębiorstwa <–> startupy i innowacyjne projekty partnerzy biznesowi zainteresowani absorpcją innowacji instytucje i ośrodki badawczo-naukowe samorządy

->  Współpraca na poziomie krajowym i międzynarodowym

Sukcesem organizacji są skutecznie realizowane projekty, jak między innymi: prywatny samolot odrzutowy Flaris, nr 1 inteligentnych specjalizacji Komisji Europejskiej, nagrodzony przez Ministra Obrony Narodowej, jako projekt podwójnego zastosowania – pierwszy dalekosiężny dron z silnikiem odrzutowym, drony do zadań specjalnych, działające dla energetyki i jednostek specjalnych. Klaster zajmuje się też szeroko pojętą energetyką przyszłości, między innymi kogeneracją, trigeneracją na różne paliwa, jak gaz, metan, węgiel aż po odmiany peletu. Klaster posiada w swym imponującym portfolio pojazdy i statki pływające, zasilane metanem, gazem, prądem elektrycznym i wodorem. Silnymi obszarami aktywności klastra są projekty przemysłu kosmicznego, lotniczego i szeroko pojętej obronności.

Klaster OKIP w szeroki sposób wspiera także startupy i myśl techniczną, z możliwością wsparcia w procesie przygotowania, łączenia potencjałów, promocji i komercjalizacji, między innymi poprzez implementowanie ich do spektrum działań i projektów klastra.

Poprzez programy Polska 3.0 i Ukrana 3.0, opierające się m.in. o współpracę klastrową, transfer wiedzy i technologii oraz doświadczenie Ogólnopolskiego Klastra Innowacyjnych Przedsiębiorstw realizowana jest współpraca w zakresie:

– Kluczowych projektów infrastrukturalnych

– Przygotowania Ukrainy do ubiegania się o europejskie i międzynarodowe środki finansowe na rozwój projektów

– Projektów z dziedziny przemysłu, w tym przemysłu lotniczego, kosmicznego i nowych technologii.

– Budowy efektywnych klastrów, wspierających oddolnie gospodarkę i tworzących kompleksy przemysłowe

– Klastrowych projektów pomiędzy Grupą Wyszehradzką a Ukrainą

– Skutecznych, dobrych praktyk biznesowych, efektywnego wdrażania innowacji.

W ramach Polska 3.0 realizowany jest jeden z programów – Startup 3.0, gdzie rozwijane są, promowane i łączone do wspólnych działań polskie firmy współpracujące w ramach Ogólnopolskiego Klastra Innowacyjnych Przedsiębiorstw – inicjatora programu Polska 3.0.

Ogólnopolski Klaster Innowacyjnych Przedsiębiorstw działa w wielu gałęziach gospodarki, między innymi w medycynie, gdzie wypracowano istotne projekty takie jak: rekonstrukcja zdrowia z powrotem do samodzielności, Risk Alert – zdarzenia niepożądane w szpitalach, czy telemedycyna.

Klaster OKIP to w końcu także duże wsparcie w zakresie współpracy transgranicznej i międzynarodowej.  Ogólnopolski Klaster Innowacyjnych Przedsiębiorstw jest także członkiem UN Global Compact, Sekretarza Generalnego ONZ, działającego na rzecz zrównoważonego rozwoju.

Dzięki swoim działaniom OKIP, a wraz z nim zainicjowany przez niego program Polska 3.0 wspiera polskie Startup’y, firmy i myśli technologiczne, pomaga im zdobywać inwestorów i nowe rynki oraz pomaga budować ścieżkę dla ich rozwoju, Poprzez swoje działania OKIP promuje Startup’y, łączy je w organizacjach klastrowych z innymi podmiotami z określonej branży, ale też zapewnia zaplecze w postaci współpracujących uczelni czy ośrodków klastrów międzynarodowych. Zatem można powiedzieć, że OKIP wspiera Startup’y na każdym etapie ich rozwoju i działalności.

triple-helix-1

Facebook
Newsletter

Newsletter

Wprowadź swój adres email do formularza poniżej i bądź na bieżąco.

Newsletter OKIP