PL EN DE FR RU

Umowa o utworzeniu Związku Krajów Europy Wschodniej

Dodano 8 września 2013

Budowany jest Klaster – Związek Krajów Europy Wschodniej we współpracy Związku Pracodawców Klastry Polskie i Ogólnopolskiego Klastra Innowacyjnych Przedsiębiorstw z Klastrem Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych. Dzięki temu przedsięwzięciu polskie firmy będą mogły uczestniczyć w wielu międzynarodowych projektach.

18 września 2013 roku członkowie Ogólnopolskiego Klastra Innowacyjnych Przedsiębiorstw, w tym Prezes OKIP Bogdan Węgrzynek,  wyjeżdżają do Serbii na spotkanie z przedstawicielami Rządu Serbii.

Klaster Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych Futura 26 września 2013 roku w Apatin w Serbii podpisze umowę o współpracy, której stronami będą Węgry, Rumunia, Serbia, Słowacja, Polska, Bułgaria i Rosja.

Reprezentantami Polski są Parlamentarny Zespół ds. Polityki Klastrowej oraz Ogólnopolski Klaster Innowacyjnych Przedsiębiorstw. Kraje skupiające się w Futura będą współpracować ze sobą w zakresie energetyki odnawialnej, technologii ochrony środowiska, biotechnologii, turystyki i rozwoju gospodarczego na terenie całej Europy, ale głównie Europy Wschodniej. Wśród form współpracy jest m.in. organizacja wspólnych projektów, wspólne przetargi, badania i dostosowania istniejących technologii.

Na mocy umowy utworzony zostanie Klaster – Związek Krajów Europy Wschodniej kierowany przez zarząd, w składzie którego będzie po dwóch członków z każdego z krajów założycielskich, w tym z Polski.

Sygnatariuszem dokumentu będzie między innymi Bogdan Węgrzynek, Prezes Zarządu Ogólnopolskiego Klastra Innowacyjnych Przedsiębiorstw i V-ce Prezes Zarządu Związku Pracodawców Klastry Polskie.

Klaster – Związek Krajów Europy Wschodniej będzie wspierać politykę regionalną Unii Europejskiej w kwestiach europejskiej współpracy terytorialnej, konkurencyjności regionalnej, zatrudnienia oraz wykorzystania odnawialnych źródeł energii.

Zdając sobie sprawę, że na terytorium Europy Wschodniej ochrona środowiska, energetyka i biotechnologia są to dziedziny dotyczącego całego regionu – w wielu przypadkach transgraniczne kwestie, to tylko wspólne wysiłki i współpraca z mieszkańcami mogą przyczynić się do ich rozwiązania. Współpraca transgraniczna zapewnia obustronne korzyści. Może również promować dalszy rozwój gospodarczy i przyjazne stosunki między krajami będącymi stronami umowy.

W dniu podpisania umowy zostaną przeprowadzone  rozmowy na temat udziału firm polskich w projekcie rozbudowy portu transportowego w Apatin w Serbii. Już 26 września br. zostanie przedstawiony szczegółowy projekt.

Anna Figiel

Facebook
Newsletter

Newsletter

Wprowadź swój adres email do formularza poniżej i bądź na bieżąco.

Newsletter OKIP