PL EN DE FR RU

Projekty

Super Express: POLSKA 3.0 – klastrowy program pobudzenia polskiej gospodarki (Film)


Więcej

(Polski) OKIP uczestniczy w konsultacjach projektów infrastrukturalnych i przemysłowych w Komisji Europejskiej


Więcej

(Polski) Ogólnopolski Klaster Innowacyjnych Przedsiębiorstw wspiera powstanie filmu DYWIZJON 303


Więcej

(Polski) Klastrowy program POLSKA 3.0 – program odbudowy żeglugi śródlądowej w Polsce


Więcej

(Polski) Klastrowe programy POLSKA 3.0 i UKRAINA 3.0 oficjalnie otworzyły międzynarodowe Forum Europa – Ukraina


Więcej

(Polski) Ultralekki samolot z napędem odrzutowym Flaris LAR 1 wypracowany w ramach OKIP i Polska 3.0


Więcej

(Polski) Pierwsza na świecie tak duża i zaawansowana baza księżycowa powstaje w Polsce


Więcej

(Polski) Polska 3.0 – Ukraina 3.0 – nowe szanse dla klastrów i przedsiębiorstw obu krajów i dla realizacji wspólnych projektów. Zapraszamy!


Więcej

(Polski) Oficjalne otwarcie klastrowego programu UKRAINA 3.0 w Kijowie. Programu bliźniaczego do POLSKA 3.0, zakładającego współpracę Polsko-Ukraińską.


Więcej

(Polski) Jak klastry mogą budować nowoczesną, innowacyjną gospodarkę? O największym projekcie klastrowym POLSKA 3.0 w Polishmarket


Więcej

(Polski) Ogólnopolski Klaster Innowacyjnych Przedsiębiorstw jedynym partnerem z Polski do projektów klastrowych Grupy Wyszehradzkiej


Więcej

(Polski) Made in Poland 3.0: Wicepremier Morawiecki odwiedził fabrykę pierwszego polskiego odrzutowca – Flarisa – wypracowanego w ramach OKIP i programu POLSKA 3.0


Więcej

(Polski) Wielki sukces Programu POLSKA 3.0 – Polska wreszcie przystępuje do AGN.


Więcej

(Polski) Polska 3.0.


POLSKA 3.0 to projekt, który zakłada stworzenie atrakcyjnej strefy biznesu, świetnie skomunikowanego obszaru inwestorskiego, który będzie przyciągał kapitał ludzki, podmioty gospodarcze, inwestycje i know – how, bazując na najlepszych wzorcach. Samo Centrum Logistyczne to stworzenie około 50 000 nowych miejsc pracy. POLSKA 3.0 to więc zagłębie biznesowe Polski i atrakcyjny obszar dla inwestorów z całego świata, jednakże podyktowany na warunkach polskich firm. Dziś natomiast polska gospodarka kierowana jest głównie przez inwestorów zagranicznych i działające na wielką skalę korporacje transgraniczne.

Projekt POLSKA 3.0 to największy projekt Komisji Europejskiej, wpisujący się w jej nowe strategie finansowania, ponieważ jest on realizowany poprzez firmy zrzeszone w klastrach i dotyczy transportu multimodalnego. Zakłada przywrócenie transportu na rzekę Odrę, połączenie Odra – Dunaj – Łaba i budowę największego w Europie Centrum Logistycznego – Gorzyczki – Wierzniowice, a także przedłużenie szerokiego toru ze Sławkowa do Centrum Logistycznego, przy równoczesnej modernizacji obecnej trasy Sławków – Hrubieszów.

Realizacja projektu POLSKA 3.0 zaowocuje promocją tej części Europy jako ośrodka atrakcyjnego na arenie międzynarodowej.

Więcej

(Polski) Krajowa Sieć Klastrów


– „Powołanie Krajowej Siei Klastrów (KSK) wynika z potrzeby budowy silnych powiązań międzyklastrowych o znaczeniu krajowym i konieczności sieciowania współpracy klastrów, jako elementu efektywnego systemu wdrażania celów Strategii Europa 2020″ – uznają inicjatorzy utworzenia Krajowej Sieci Klastrowej.

– „Celem zawiązanej Krajowej Sieci Klastrowej jest rozwój współpracy pomiędzy klastrami krajowymi oraz organizacjami zagranicznymi klastrów poprzez wzmocnienie potencjału klastrów w formie stanowiącej platformę powiązań klastrów dla budowy gospodarki opartej na klastrach oraz wdrażania specjalizacji gospodarczych” – deklarują w Porozumieniu inicjatorzy powołania KSK.

Więcej

(Polski) Cluster World Congress


Światowy Kongres Klastrów to bezprecedensowe na skalę światową wydarzenie klastrów polskich i zagranicznych, w szczególności w odniesieniu do możliwości łączenia ich potencjału, w celu ułatwienia rozwoju gospodarki lokalnej, krajowej i globalnej.

Więcej

(Polski) System audio-video dla Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej


Projekt systemu audio-video zostanie wdrożony w Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej. System zapewnia audiowizualna łączność sal operacyjnych z salami pełniącymi funkcje dydaktyczne. Sala audytoryjna oraz dwie sale wykładowe zostaną wyposażone w sprzęt wideokonferencyjny. Sale operacyjne zostaną wyposażone w urządzenia niezbędne do przeprowadzenia wideokonferencji z dowolnym ośrodkiem medycznym w kraju i na świecie, a także pozwoli na połączenie z salami konferencyjnymi w szpitalu. Każda sala operacyjna będzie mogła połączyć sie z inną salą operacyjna oraz z dowolna z trzech sal konferencyjnych w sposób dwukierunkowy.

Więcej

(Polski) Podkarpacka turystyka najwyższej klasy

01.09.2013 - 31.07.2014

Cel: Podniesienie i dostosowanie kwalifikacji i umiejętności 120 dorosłych osób pracujących w administracji publicznej i podległych jej jednostkom organizacyjnym oraz Instytucjach Otoczenia Biznesu zamieszkujących w woj. podkarpackim do potrzeb regionalnej gospodarki.
Źródło finansowania: 8.1.1 Program Operacyjny Kapitał Ludzki.
Grupa docelowa: projekt skierowany jest do małych i mikro-przedsiębiorstw (w tym osób samozatrudnionych) z szeroko rozumianej branży turystycznej, działających na terenie województwa podkarpackiego (tzn. posiadających co najmniej jednostkę organizacyjną na terenie województwa)

Więcej

(Polski) Aktywność – Akceptacja – Samorealizacja

01.12.2012 - 31.10.2014

Cel: Zwiększenie kompetencji i szans na rynku pracy 108 niepełnosprawnych osób
Źródło finansowania: Poddziałanie 6.1.1. Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Grupa docelowa: osoby niepełnosprawne zamieszkujące powiaty wchodzące w skład Rzeszowskiego Obszaru Metropolitalnego

Więcej

(Polski) Przyszłość w wymiarze nowych technologii

01.08.2013 - 28.02.2015

Cel: Zwiększenie kompetencji 120 bezrobotnych osób do 25 roku życia z zakresu IT
Źródło finansowania: Poddziałanie 6.1.1. Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Grupa docelowa: osoby niepracujące do 24 roku życia z obszaru województwa podkarpackiego

Więcej

(Polski) SNIFFER DOG – Animator innowacji

01.10.2012 - 30.06.2014

Cel: Podniesienie kompetencji kadry naukowej z zakresu zarządzania badaniami naukowymi
Źródło finansowania: Działanie 4.2. Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Grupa docelowa: pracownicy naukowi uczelni wyższych z całej Polski

 

Więcej

(Polski) Nauka i doświadczenie dla biznesu

01.03.2012 - 31.08.2013

Cel: Poprawa warunków rozwoju biznesu i kooperacji przedsiębiorców z sektora MSP
z Podregionu krośnieńsko-przemyskiego w Polsce, obwodu lwowskiego na Ukrainie oraz obwodu grodzieńskiego na Białorusi
Źródło finansowania: Program Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013
Grupa docelowa: Przedsiębiorcy oraz Instytucje Otoczenia Biznesu z Podregionu krośnieńsko-przemyskiego w Polsce, obwodu lwowskiego na Ukrainie oraz obwodu grodzieńskiego na Białorusi

Więcej

(Polski) Transfer Wiedzy – Nauka idzie w praktykę

01.09.2013 - 30.04.2015

Cel: Podniesienie zdolności transferu wiedzy z nauki do przedsiębiorstw
Źródło finansowania: Poddziałanie 8.2.1. Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Grupa docelowa: Pracownicy naukowi jednostek naukowych, pracownicy naukowi i naukowo-dydaktyczni uczelni oraz doktoranci z obszaru województwa podkarpackiego (pracują lub zamieszkują na obszarze województwa podkarpackiego w rozumieniu Kodeksu Cywilnego), których profil działalności naukowej jest zbieżny z branżami/dziedzinami uznanymi w RSI za kluczowe dla Podkarpacia(Budownictwo, infrastruktura. Środowiska, energetyka; Technologie Informatyczne; Przemysł chemiczny, farmaceutyczny biotechnologia, produkty rolnicze i przetwórstwo; Przemysł lotniczy i maszynowy, Turystyka, rekreacja, rehabilitacja, zdrowie)

Więcej

(Polski) „Nowoczesne Technologie Wytwarzania”

01.08.2013 - 30.06.2015

Cel projektu: Zwiększenie potencjału innowacyjnego firm branży lotniczej z województwa podkarpackiego poprzez objęcie minimum 20 przedsiębiorstw i ich 532 pracowników wsparciem szkoleniowym z zakresu technik CAD/CAM/CAE/CNC/MT związanym z realizowanymi procesami rozwojowymi ukierunkowanymi na wdrożenie przedsięwzięć innowacyjnych
Grupa docelowa: przedsiębiorcy i delegowani przez nich pracownicy firm z branży lotniczej, mających jednostkę organizacyjną w województwie podkarpackim
Źródło finansowania: Poddziałanie 8.2.1 Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Więcej

(Polski) „Droga do pracy!”

01.01.2014 - 31.05.2015

Cel: Zwiększenie aktywności zawodowej i szans na rynku pracy uczestników projektu
Źródło finansowania: Poddziałanie 6.1.1. Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Grupa docelowa: osoby pozostające bez zatrudnienia (w rozumieniu KC zamieszkujące woj. podkarpackie, gm. Lubaczów, gm. Strzyżów, gm. Kolbuszowa, m. Rzeszów), w tym zarejestrowane w PUP jako os. bezrob. w wieku do 30 roku życia.

Więcej

Polski Innowacyjny Klaster Medyczny ♠PIKMED

Od 10.2013

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Innowacyjnych Przedsiębiorców powołało do działania Polski Innowacyjny Klaster Medyczny ♠ PIKMED.

♠ PIKMED jest to ponadregionalna struktura organizacyjna mająca charakter powiązania kooperacyjnego i działająca w branży ochrony zdrowia. Klaster ten stanowi formę nowoczesnego katalizatora stymulującego współpracę pomiędzy sferami biznesu, nauki, administracji rządowej i samorządowej oraz ważny czynnik decydujący o wzroście innowacyjności przedsiębiorstw i regionów. 

Więcej

(Polski) International youth forum “Baltartek 2013”

7.08.2013 - 15.08.2013
Kaliningradregion (Russia)

The following key areas have been integrated into the forum program:

 • Environmental friendliness and ecological thinking;
 • Project management in commercial and non profit spheres, basics of time management, principles of effective meeting, modern technologies of presentations, team leadership, personal funds and fundraising, effective communication, information processing;
 • Healthy lifestyle(affiliated with the federal youth project “Run after me!”)
Więcej

(Polski) Samorządowe Spółdzielnie Socjalne – miejscem pracy dla długotrwale bezrobotnych

do 31.10.2014
Rzeszów

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. realizuje projekt „Samorządowe Spółdzielnie Socjalne – miejscem pracy dla długotrwale bezrobotnych” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 7.2 „Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej”, Poddziałanie 7.2.2 „Wsparcie ekonomii społecznej” Spółdzielnia socjalna jest specyficzną formą przedsiębiorstwa społecznego. Pracę w niej mogą znaleźć osoby, które mają trudności w znalezieniu pracy: długotrwale bezrobotne, niepełnosprawne lub np. wychodzące z zakładów karnych. Praca w spółdzielniach socjalnych daje im szansę na aktywizację społeczną i zawodową, integrację, podniesienie swoich kwalifikacji.

Więcej

(Polski) Capacity Development For Cluster Managers

02.12.2011 - 31.12. 2013

Wzrastające znaczenie klastrów oraz ich rola w rozwoju przemysłu, a w szczególności w zwiększaniu  konkurencyjności MŚP została ujęta w Strategii Europa w 2020.  Takie podejście wskazuje na to, iż dzisiaj klastry nie tylko stanowią integralną część polityki rozwoju ekonomicznego regionów, ale także przyczyniają się do poprawy konkurencyjności gospodarek Europy w skali globalnej. Jednakże dla dalszego rozwoju klastrów niezbędne staje się rozwijanie współpracy pomiędzy nimi na szczeblu ponadnarodowym. Niezwykle istotna jest  również  kwestia poprawy  jakości w zarządzaniu klastrami.

Więcej

(Polski) I Kongres Klastrów Polskich w Sejmie RP

03.06.2013
Warszawa

Projekt I Kongres Klastrów Polskich w Sejmie Rzeczpospolitej Polskiej był wydarzeniem przełomowym i do tej pory najważniejszym dla struktur klastrowych i polskiej polityki klastrowej. Omówiono na nim najważniejsze zagadnienia związane z klastrami.

Koordynatorem Głównym I Kongresu Klastrów Polskich był Bogdan Węgrzynek, Prezes Zarządu Ogólnopolskiego Klastra Innowacyjnych Przedsiębiorstw. Organizatorami Kongresu byli: Parlamentarny Zespół ds. Polityki Klastrowej, Związek Pracodawców Klastry Polskie, Klaster Instytucji Otoczenia Biznesu, a partnerem organizacyjnym Ogólnopolski Klaster Innowacyjnych Przedsiębiorstw.

Więcej

(Polski) Spotkanie w Ostródzie

06.07.2013 - 08.07.2013
Ostróda

Projekt odbył się w hotelu Willa Port w Ostródzie. Miał na celu zintegrowanie i aktywizację zespołu OKIP, aby w przyszłości współpraca między nimi odbywała się płynnie i profesjonalnie.

Spotkanie obejmowało kilka kluczowych przedsięwzięć:

 • omówienie i przypisanie podstawowych zadań członkom zespołu,
 • zaproponowanie przyszłych projektów OKIP, poprzez burzę mózgów i maksymalne wykorzystanie potencjału intelektualnego obecnych na spotkaniu członków zespołu,
 • spotkania z przyszłymi członkami OKIP i dopracowanie szczegółów współpracy,
 • spotkanie w siedzibie OKIP, Centrum Użyteczności Publicznej w Ostródzie, ze starostą ostródzkim i przedstawicielami samorządu terytorialnego, reprezentantami Klastra Mazurskie Okna, członkami organizacji non- profit, przedstawicielami firm i przedsiębiorstw.
Więcej

(Polski) I Regaty Klastrów Polskich – Sopot Cluster CUP 2013

09.08.2013 - 11.08.2013
Sopot

Projekt Sopot Cluster CUP obejmuje I Regaty Klastrów Polskich i  warsztat „Klastry – nowe kierunki rozwoju”.

Przedsięwzięcie składające się z części edukacyjnej oraz sportowo-rekreacyjnej ma na celu:

 • promocję idei klasteringu i korzyści wynikających z uczestniczenia w strukturze klastra,
 • zintegrowanie polskich klastrów,
 • nawiązanie nowych kontaktów biznesowych,
 • przedstawienie przez klastry oferty współpracy i zapoznanie się z ofertami innych uczestników,
 • identyfikację partnerów do współpracy i wspólnych projektów międzyklastrowych,
 • poczęcie kroków do nawiązania międzyregionalnej współpracy,
 • poszerzenie wiedzy z dziedziny kasteringu,
 • intensyfikację międzynarodowej współpracy,
 • wymianę pomysłów,
 • dyskusję nad nowymi kryteriami wyboru kluczowych klastrów na poziomie regionalnym,
 • wymianę doświadczeń pomiędzy polskimi inicjatywami klastrowymi działającymi w różnych branżach i regionach.
Więcej

(Polski) Konferencja “Polska polityka klastrowa – szanse i zagrożenia”

16.04.2013
Ostróda

Ogólnopolska Konferencja “Polska polityka klastrowa – szanse i zagrożenia” odbyła się w Centrum Użyteczności Publicznej w Ostródzie, siedzibie Ogólnopolskiego Klastra Innowacyjnych Przedsiębiorstw i Związku Pracodawców Klastry Polskie.

Konferencja została zorganizowana przez Klaster Mazurskie Okna, Powiat Ostródzki, Związek Pracodawców Klastry Polskie, Ogólnopolski Klaster Innowacyjnych Przedsiębiorstw, Fundację „Wspieranie i Promocja Przedsiębiorczości na Warmii i Mazurach”, Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowe „Plastimet” Sp. z o.o., Menu Group Bogdan Węgrzynek i Condohotels Management Sp. z o.o.

Więcej

(Polski) Fotowoltaika


Projekt fotowoltaiki, którym zajmuje się OKIP ma na celu:

 • upowszechnienie idei przetwarzania światła słonecznego bezpośrednio na energię,
 • promowanie wykorzystania źródeł energii odnawialnych w życiu zarówno dużych organizacji (potrzebujących ogromnych ilości energii) jak i małych gospodarstw domowych,
 • rozwój technologii fotowoltaicznych i wdrażanie ich w codzienność,
 • zagospodarowanie przestrzeni nasłonecznionych pod zabudowę ogniw i paneli fotowoltaicznych – co za tym idzie ograniczenie kosztów przeznaczanych na energię,
 • polepszenie świadomości społeczności na temat odnawialnych źródeł energii i przyczynianie się przez jej wykorzystanie do polepszenia warunków ekologicznych otoczenia w których żyjemy,
Więcej

(Polski) “Tak dla Transplantacji”


Głównym zadaniem projektu “Tak dla Transplantacji” jest popularyzacja idei transplantacji ratującej życie, pomoc osobom niepełnosprawnym oraz wsparcie budowy modułu C Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu, w której mieścić się będzie Centrum Leczenia Mukowiscydozy i Przeszczepu Płuc.

Więcej

(Polski) Sportowi liderzy z obszaru działania LGD Ziemia Lubawska


Celem projektu „Sportowi liderzy z obszaru działania LGD Ziemia Lubawska” było nabycie przez 25 nauczycieli wychowania fizycznego uprawnień instruktorskich (w ramach krótkich form edukacyjnych) w dziedzinach: piłka nożna i lekkoatletyka.

Wartość projektu 142 170 ,00 PLN

Projekt został dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania 9.4 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Więcej

(Polski) Kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy dla członków OSP z obszaru LGD Ziemia Lubawska


Celem projektu „Kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy dla członków OSP z obszaru LGD Ziemia Lubawska” było przeszkolenie i uzyskanie przez 30 strażaków działających w ramach Krajowego Systemu Ratowniczo–Gaśniczego, uprawnień ratownika medycznego.

Wartość projektu 49000,00 PLN

Projekt został dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania 9.5 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Więcej

(Polski) Temida spod wiejskiej strzechy


Projekt Dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania 9.5 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Głównym celem projektu było zwiększenie dostępności do edukacji prawniczej na terenie Gminy Kurzętnik.  Odbiorcy 45 uczniów ze szkół gimnazjalnych / uczestnictwo w rozprawie sądowej, spotkania robocze

z notariuszem, radcą prawnym, doradztwo dla NGO, przygotowanie do działań Rzecznika Ochrony Konsumentów/. Wartość projektu 50 000,00 PLN

Więcej

(Polski) Tu na razie jest ściernisko


Projekt „Tu na razie jest ściernisko” obejmował:

 • warsztaty teatralno – taneczne oraz komunikacji interpersonalnej,
 • warsztaty bębniarskie,
 • warsztaty lokalnego ożywiania społecznego.
 • warsztaty pisania i zarządzania projektem.

Wartość: 25 000,00 PLN

Projekt finansowany w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL.

Więcej

(Polski) Młodzi Globtroterzy


Głównym celem projektu „Młodzi Globtroterzy” było doprowadzenie do lokalnego ożywienia na rynku turystyki aktywnej poprzez wyłonienie i wykształcenie przyszłych liderów działających na rzecz rozwoju obszaru LGD Ziemi Lubawskiej. Cel ten był realizowany poprzez cykl szkoleń teoretycznych, obejmujących zagadnienia przyrodnicze, turystyczne i agroturystyczne oraz warsztaty praktyczne w formie rajdów pieszo-rowerowych i badawczych spływów kajakowych.

Więcej

(Polski) Prowadzenie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu


Projekt Prowadzenie COPiW miał na celu wspieranie sektora pozarządowego oraz aktywności obywatelskiej w powiecie nowomiejskim poprzez działania informacyjne, promocyjne, animacyjne, doradcze, edukacyjne i integracyjne, a także wsparcie techniczne.

Więcej

(Polski) Na elektorskim szlaku – czyli biegi terenowe z elementami poszukiwania własnej tożsamości kulturowej


Projekt obejmował:

 • grę terenową opartą na scenariuszu serialu Czarne Chmury,
 • tytułowe biegi terenowe kierowane do mieszkańców obszarów wiejskich
 • piknik kulinarny obejmujący potrawy tradycyjne/staropolskie z obszaru Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
Więcej

(Polski) Aktywnie i zdrowo. Nie dajmy życiu walkowera


„Aktywnie i zdrowo. Nie dajmy życiu walkowera” to projekt pro sportowy, obejmujący cykl turniejów piłki nożnej dla oldboyów z terenów wiejskich 8 gmin tworzących obszar działania Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska.

Więcej

(Polski) „Kręcioł” – utworzenie wypożyczalni sprzętu turystyczno-rekreacyjnego w profilu turystyki rowerowej


Projekt „Kręcioł” obejmował utworzenie wypożyczalni rowerów /turystyczne dla rodziców, dziecięcych, tandemowych z przeznaczeniem dla osób niepełnosprawnych/ oraz punktu serwisowania zakupionego na potrzeby wypożyczalni sprzętu.

Więcej

(Polski) Trzy pomysły na biznes domowy


Projekt „Trzy pomysły na biznes domowy” kierowany był do mieszkańców wsi z 8 gmin tworzących obszar działania Lokalnej Grupy Działania. Obejmował warsztaty z wikliny papierowej, witrażu, warsztatów kulinarnych.

Więcej

(Polski) Dzieci Neptuna


Projekt „Dzieci Neptuna” bazował na schemacie „Szkoły pod żaglami”.  Projekt wybrany przez Ecorys Polska Sp. zoo do dofinansowania. Z przyczyn wycofania się strategicznego duńskiego partnera Ecorysu.

Projekt o wartości 427 880,00 PLN.

Więcej

(Polski) Budowa Zespołu Szkół Zawodowych w Kurzętniku – I etap


Projekt budowy Zespołu Szkół Zawodowych w Kurzętniku – etap I dofinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 3 – „Infrastruktura Społeczna”, Działanie 3.1 – „Inwestycje w infrastrukturę edukacyjną” Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013.

Więcej

(Polski) Trzymając formę zimą


Projekt „Trzymając formę zimą” obejmował: turniej piłki halowej, siatkowej, lekkoatletykę.

Projekt realizowany w ramach inicjatywy Leader – w ramach instrumentu Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania.

Wartość ok.  20 000,00 PLN

Więcej

(Polski) W sieci e-kompetencji. Szkolenia dla niepracujących osób niepełnosprawnych z powiatu nowomiejskiego


Celem projektu “W sieci e-kompetencji. Szkolenia dla niepracujących osób niepełnosprawnych z powiatu nowomiejskiego” było:

 • zwiększenie aktywności zawodowej i zatrudnienia osób niepełnosprawnych w powiecie nowomiejskim,
 • podniesienie kompetencji osób niepełnosprawnych w zakresie wykorzystania technik informatycznych przydatnych do wykonywania pracy zawodowej,
 • w szczególności w obszarach dostosowanych do różnych form telepracy.
Więcej

(Polski) Nauka i praktyka – zajęcia pozalekcyjne dla uczniów szkół zawodowych z Powiatu Nowomiejskiego


Projekt “Nauka i praktyka – zajęcia pozalekcyjne dla uczniów szkół zawodowych z Powiatu Nowomiejskiego” był współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.

Więcej

(Polski) Wiedza i umiejętności – zajęcia pozalekcyjne dla 295 uczniów 3 szkół zawodowych z Powiatu Nowomiejskiego


“Wiedza i umiejętności – zajęcia pozalekcyjne dla 295 uczniów 3 szkół zawodowych z Powiatu Nowomiejskiego”

Projekt w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności szkolnictwa zawodowego pod tytułem “Wiedza i umiejętności-zajęcia pozalekcyjne dla 295 uczniów 3 szkół zawodowych z Powiatu Nowomiejskiego”.

Więcej

(Polski) „Analiza badawcza potrzeb edukacyjnych w obszarze szkolnictwa zawodowego w powiecie nowomiejskim zgodnie z zapotrzebowaniem lokalnych i regionalnych pracodawców” POKL


Projekt „Analiza badawcza potrzeb edukacyjnych w obszarze szkolnictwa zawodowego w powiecie nowomiejskim zgodnie z zapotrzebowaniem lokalnych i regionalnych pracodawców” POKL miał na celu podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.

Wartość projektu 268 800,00 PLN.

Więcej

(Polski) Badania i ekspertyzy potrzeb osób niepełnosprawnych i pracodawców Powiatu Nowomiejskiego


Projekt  „Badania i ekspertyzy potrzeb osób niepełnosprawnych i pracodawców Powiatu Nowomiejskiego”  został zrealizowany w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich (SPO RZL) – 1.4 Integracja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych.

Wartość projektu 373 771,54 PLN

Więcej

(Polski) Benchmarking klastrów


Benchmarking klastrów to projekt, któremu patronuje Ogólnopolski Klaster Innowacyjnych Przedsiębiorstw. Ideą projektu jest porównanie Polskich Klastrów pod względem zasobów, możliwości działania i w końcu rozwoju podmiotów gospodarczych wchodzących w skład klastra.

Więcej

(Polski) Aktywizacja absolwentów


Projekt obejmował  warsztaty, publikacje, wykłady, konkurs (na firmę), konferencję, wycieczki, video.

Tematyka warsztatów:

 • trening rozwoju kompetencji Inter i intrapersonalnych, inteligencja emocjonalna, profile osobowości, emisja głosu,
 • kreowanie własnego wizerunku, autoprezentacja, rozmowy kwalifikacyjne, Assesment Center, dobre CV, skuteczne poszukiwanie pracy,
 • Coaching Grupowy i indywidualny. Indywidualne ścieżki rozwoju. Predyspozycje do wykonywania danego zawodu,
Więcej

(Polski) Logistyczno-transportowy


Szeroka współpraca nad ponad narodowym projektem Logistycznym Polska – Francja – Niemcy.

Więcej

Facebook
Newsletter

Newsletter

Geben Sie Ihre Email-Adresse ein, und bleiben Sie up to date.

Newsletter OKIP