PL EN DE FR RU

Jastrzębski Klaster Innowacji

logo JKI

Koordynator: Jastrzębski Klaster Innowacji Sp. z o.o.

Strona www: www.kjki.pl

Facebook: Jastrzębski Klaster Innowacji

Adres siedziby: ul. 11 Listopada 2, 44-330 Jastrzębie-Zdrój

Zarząd Klastra JKI:

Prezes Zarządu – Dariusz Stanaszek
Wiceprezes Zarządu – Piotr Piekarski

O Klastrze JKI:

Jastrzębski Klaster Innowacji jest pierwszym w Polsce klastrem, którego zadaniem jest wspieranie i rozwijanie miasta, oraz lokalnych przedsiębiorstw. Powstał jako oddolna inicjatywa przedsiębiorców, którzy dostrzegają ekonomiczny sens ze współpracy klastrowej, która pozwala otworzyć rynek na szerszą współpracę i wielkoskalowe działania. A więc – zgodnie z ideą klastra – mowa nie tylko o współpracy lokalnej, która pozwoli rozwinąć miasto, ale także o współpracy regionalnej, krajowej, a nawet międzynarodowej. Jastrzębski Klaster Innowacji działa bowiem pod parasolem Ogólnopolskiego Klastra Innowacyjnych Przedsiębiorstw – organizacji zrzeszającej kluczowe, innowacyjne klastry z całej Polski. Dzięki temu członkostwu, Jastrzębski Klaster posiada dostęp do bogatej bazy przedsiębiorstw i instytucji badawczo-rozwojowych, dysponuje zapleczem najwyższej klasy specjalistów, którzy zadbają o jego efektywny rozwój, a jego członkowie mogą korzystać ze spektrum korzyści, wynikających z uczestnictwa w tak dobrze ugruntowanej strukturze klastrowej.

Głównym założeniem Klastra jest wspieranie innowacji i nowości, wypracowywanych z pomocą środowisk naukowych i badawczych a następnie – komercjalizację wyników badań, wdrażanie innowacji i budowanie konkurencyjności podmiotów skupionych w klastrze.

Jastrzębski Klaster Innowacji stwarza możliwość, aby w jednym punkcie spotykali się przedstawiciele małych i średnich przedsiębiorstw, prezesi największych lokalnych firm, a także przedstawiciele kadry naukowej i instytucji badawczo-rozwojowych. Dzięki temu mogą wspólnie, poprzez łączenie sił i potencjałów, tworzyć innowacyjne rozwiązania, podnosić rynkową konkurencyjność podmiotów skupionych wokół klastra, wymieniać się cenną wiedzą i nowymi technologiami, a więc razem tworzyć nową jakość. Ową współpracę trudno sobie wyobrazić bez istnienia struktury klastrowej, która znacznie ułatwia tworzenie warunków dla otwartych innowacji. Członkostwo w klastrze to także udział w spotkaniach branżowych, szkoleniach i konferencjach, których owocem mogą być nowe kontrakty, a także promocja w kraju i za jego granicami.

Istotność i osiągnięcia klastrów w dziedzinie tworzenia innowacyjności docenia Komisja Europejska, która od kilku lat przywiązuje dużą wagę do klastrów, postrzegając je jako katalizatory innowacyjności i wzrostu gospodarczego. Wspieranie rozwoju klastrów należy do głównego nurtu polityki rozwoju gospodarczego w Unii Europejskiej.

Hasłem Inauguracji Jastrzębskiego Klastra Innowacji, która miała miejsce w czerwcu 2015 roku, były słowa: „Razem możemy więcej!”

Cele statutowe:

Jastrzębski Klaster Innowacji w swoim statusie zdecydował się na zatwierdzenie i realizowanie następujących celów:

 1.  Inicjowanie współpracy z władzami regionalnymi.
 2. Stwarzanie przestrzeni do rozwoju nowych innowacyjnych przedsiębiorstw.
 3. Budowanie silnego otoczenia biznesu.
 4. Wykorzystanie zasobów jednostek naukowych w biznesie.
 5. Nawiązywanie współpracy z polskimi i zagranicznymi organizacjami biznesowymi, klastrami oraz przedsiębiorcami.
 6. Pomoc w zwiększaniu konkurencyjności przez innowacyjność.
 7. Umożliwienie uczestnikom nawiązywania wspólnych relacji prowadzących do współpracy.
 8. Prowadzenie prac naukowo-badawczych służących rozwojowi uczestników Klastra.
 9. Występowanie w obronie interesów członków Klastra.
 10. Współpracę z organami władzy w realizacji przedsięwzięć o istotnym znaczeniu dla członków Klastra.
 11. Ocenę i rekomendację projektów przedsięwzięć gospodarczych opracowywanych przez członków Klastra.
 12. Organizowanie i prowadzenie dla członków Klastra systemu usług doradczych i konsultingowych.
 13. Prowadzenie systemu informacji służącej nawiązaniu kontaktów gospodarczych.
 14. Organizację misji gospodarczych dla członków Klastra.
 15. Organizację spotkań oraz innych imprez promocyjnych Klastra.
 16. Wymianę doświadczeń wśród członków Klastra.
 17. Wspieranie działań firm innowacyjnych i przedsięwzięć zgodnych z celami Klastra, głównie poprzez pozyskiwanie krajowych i pomocowych źródeł finansowania projektów.
 18. Pozyskiwanie nowych uczestników Klastra z odpowiednim potencjałem gospodarczym lub wiedzy dla zapewnienia jego rozwoju i rozwoju miasta.
 19. Udział w targach i konferencjach branżowych.
Dodatkowe cele statutowe:
 1. Pomoc w realizacji wspieranie wszelkich inicjatyw naukowych, rozwojowych i innych dotyczących obszarów działalności Członków Klastra.
 2. Pomoc w pokryciu kosztów przedsięwzięć mi.in poprzez pozyskiwanie środków finansowych, w tym funduszy unijnych.
 3. Realizacja wszelkich inicjatyw zgłaszanych wspólnie poprzez grupy członków Klastra, zdecydowanych razem realizować innowacyjne projekty. Polem działań będą badania naukowe i ich komercjalizacja, projekty inwestycyjne, działania związane z rozwojem nowoczesnych praktyk, procedur i standardów oraz technik, technologii i innowacji w obszarze innowacji na rzecz rozwoju gospodarki oraz ochrony środowiska w szczególności w branżach ekologia, energetyki, geologii, górnictwa, koksownictwa, informatyki, ochrona środowiska, budownictwa, transportu i usług.
 4. Podejmowanie działań na rzecz stwarzania dogodnych warunków do rozwoju Członków Klastra
 5. Wymiana informacji oraz doświadczeń poprzez nawiązywanie współpracy Członków Klastra z innymi podmiotami działającymi na rzecz rozwoju gospodarki oraz ochrony środowiska.
 6. Promocja i wspieranie dobrych praktyk.
 7. Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości, innowacyjności, konkurencyjności, nowoczesnych, technologii oraz propagowanie działalności Członków Klastra i nawiązywanie współpracy z organami administracji rządowej i samorządowej.
 8. Udział w tworzeniu szeroko rozumianych mechanizmów partnerskich (lokalnych, regionalnych, ponadregionalnych, transgranicznych i międzynarodowych).
 9. Promocja i udział w tworzeniu współpracy sfery nauki i biznesu.
 10. Inicjowanie tworzenia nowych podmiotów gospodarczych poprzez udział w nowych przedsięwzięciach Klastra lub Członków Klastra

Kontakt:  

e-mail: biuro@kjki.pl
tel.: +48 790 737 131

Facebook
Newsletter

Newsletter

Wprowadź swój adres email do formularza poniżej i bądź na bieżąco.

Newsletter OKIP