PL EN DE FR RU

Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Klastra OKIP

Dodano 16 stycznia 2014

W dniu 10 stycznia 2014 roku w Centrum Użyteczności Publicznej w Ostródzie – siedzibie Klastra OKIP, odbyło się Nadzwyczajne Walne Zebranie Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Innowacyjnych Przedsiębiorców, podczas którego powiększono Zarząd oraz cele organizacji.

Walne Zebranie Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Innowacyjnych Przedsiębiorców otworzył Prezes Bogdan Węgrzynek. Podczas spotkania podjęto m.in. uchwałę o zmianach w statucie.

Postanowiono zwiększyć liczbę członków Zarządu z 3 do 6 osób. Nowy skład Zarządu to:
dotychczasowi:
• Bogdan Węgrzynek – Prezes
• Tomasz Pawłowski – Wiceprezes
oraz nowi członkowie Zarządu:
• Małgorzata Ligas – Wiceprezes
• Mariusz Sekunda – Wiceprezes

Dokonano również zmiany w statucie dotyczącej nazwy Ogólnopolskiego Klastra Innowacyjnych Przedsiębiorców poprzez dodanie skrótu „OKIP” identyfikującego Stowarzyszenie.

W związku z poszerzeniem obszarów, w których Stowarzyszenie OKIP aplikuje o dofinansowanie oraz ponadregionalnym działaniem członków stowarzyszenia nastąpiła konieczność dokonania zmian w zakresie celów działania, środków osiągania celów, sposobu reprezentacji oraz prowadzenia działalności gospodarczej przez Stowarzyszenie.

Wychodząc naprzeciw uwagom członków stowarzyszenia i mając na uwagę ich doświadczenie w pozyskiwaniu środków na działania zmierzające do likwidacji bezrobocia oraz aktywizacji społeczno-zawodowej mieszkańców regionów dopisano cele działania. Wśród nich jest ograniczenie bezrobocia oraz wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw poprzez prowadzenie doradztwa dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw (MSP), wliczając w to również pomoc w przygotowywaniu wniosków do programów pomocowych, a także promocje regionów, w tym rozwoju demokracji lokalnej i promocji postaw obywatelskich. Stowarzyszenie będzie dążyć do rozwoju regionów kraju poprzez inicjowanie i wspieranie programów społecznych i gospodarczych w zakresie przedsiębiorczości, rozwoju kultury, ochrony środowiska naturalnego i aktywizacji obszarów wiejskich, aktywizacji zawodowej, w tym również osób niepełnosprawnych, wspieranie programów naukowo – badawczych. Do celów OKIP wpisane zostało także propagowanie wiedzy o Unii Europejskiej i programach pomocowych, a także pomoc w nawiązywaniu kontaktów pomiędzy podmiotami gospodarczymi z podmiotami krajowymi i zagranicznymi oraz wspieranie młodzieży uzdolnionej, w tym przede wszystkim pochodzącej z obszarów popegeerowskich i wiejskich.

W związku z dopisaniem celów działania powstała konieczność dopisania środków do ich osiągania: prowadzenie i organizację szkoleń, konferencji i seminariów, prowadzenie i organizację targów i wystaw, wydawnictwa promocyjne i reklamowe oraz wydawanie książek i biuletynów związanych z działalnością Stowarzyszenia.

Anna Figiel

Facebook
Newsletter

Newsletter

Wprowadź swój adres email do formularza poniżej i bądź na bieżąco.

Newsletter OKIP