PL EN DE FR RU

Polski Klaster dla Innowacji i Środowiska

logo

Koordynator: Komitet Rozwoju Zagłębia

Strona www: www.pcie.eu

Adres siedziby:
ul. Koksownicza 1/423, 42-523 Dąbrowa Górnicza

Zarząd:

 • Prezes Zarządu – Grzegorz Wacławik
 • Wiceprezes Zarządu – Emil Bystrowski
 • Wiceprezes Zarządu – Edward Szlęk
 • Wiceprezes Zarządu – Bogdan Węgrzynek
 • Sekretarz – Tomasz Dzierżanowski
 • Skarbnik – Magdalena Wontek
 • Członek Zarządu – Mariusz Kozłowski

Pełnomocnicy Zarządu:

 • Wojciech Duda
 • Tomasz Leśniak

Wizja, misja, cele

Polski Klaster dla Innowacji i Środowiska jest strukturą organizacyjną mającą charakter dobrowolnego powiązania kooperacyjnego, działającą w obszarze innowacji na rzecz rozwoju gospodarki oraz ochrony środowiska w szczególności w branżach: ekologia, energetyki, geologii, górnictwa, koksownictwa, informatyki, ochrona środowiska, lotnictwa, hutnictwa, budownictwa
i transportu.

Klaster stanowi formę nowoczesnego katalizatora stymulującego współpracę pomiędzy sferami biznesu, nauki, administracji rządowej i samorządowej i jest ważnym czynnikiem decydujący o wzroście innowacyjności zarówno podmiotów gospodarczych działających w tym obszarze jak i jednostek badawczych i uczelni.

Klaster PCIE funkcjonuje jako dobrowolne, samodzielne i wspólne przedsięwzięcie Stron – Uczestników KLASTRA związanych między sobą umową cywilnoprawną.

Klaster działa zgodnie z porozumieniem zawartym na czas nieoznaczony i nie posiada osobowości prawnej.

Misją PCIE jest stworzenie platformy współdziałania przedsiębiorstw, instytutów badawczo-rozwojowych oraz organizacji otoczenia biznesu w celu skutecznego i efektywnego wdrażania innowacyjnych technologii i rozwiązań w branżach takich jak: górnictwo, energetyka, ekologia, koksownictwo, ochrona środowiska, geologia, informatyka, hutnictwa, budownictwa, transportu.

Swoje cele klaster osiąga poprzez budowę relacji biznesowych między jego członkami, wymianę wiedzy i informacji, promocję oferty klastra i firm w nim zrzeszonych, współpracę z sektorem nauki, instytucjami badawczo-rozwojowymi i otoczenia biznesu.

Cele Klastra PCIE

 1. Cel podstawowy

Celem podstawowym Klastra jest stworzenie sieci współpracy umożliwiającej efektywne połączenie i wykorzystanie potencjału rozwojowego osób, podmiotów, przedsiębiorstw z branży: ekologia, energetyki, geologii, górnictwa, koksownictwa, informatyki, ochrona środowiska, lotnictwa, hutnictwa, budownictwa i transportu oraz uczelni wyższych, jednostek naukowo – badawczych, jednostek samorządu terytorialnego.

 1. Cele szczegółowe
 2. Pomoc w realizacji i wspieranie wszelkich inicjatyw naukowych, rozwojowych i innych dotyczących obszarów działalności Członków Klastra.
 3. Pomoc w pokryciu kosztów przedsięwzięć mi.in poprzez pozyskiwanie środków finansowych, w tym funduszy unijnych.
 4. Realizacja wszelkich inicjatyw zgłaszanych wspólnie poprzez grupy członków KLASTRA, zdecydowanych razem realizować innowacyjne projekty. Polem działań będą badania naukowe i ich komercjalizacja, projekty inwestycyjne, działania związane z rozwojem nowoczesnych praktyk, procedur i standardów oraz technik, technologii i innowacji
  w obszarze innowacji na rzecz rozwoju gospodarki oraz ochrony środowiska w szczególności w branżach ekologia, energetyki, geologii, górnictwa, koksownictwa, informatyki, ochrona środowiska, lotnictwa, hutnictwa, budownictwa i transportu. Skutkować ma to rozwojem wszelkiego rodzaju innowacji oraz komercjalizacji wyników badań naukowych, transferu technologii.
 5. Podejmowanie działań na rzecz stwarzania dogodnych warunków do rozwoju Członków KLASTRA.
 6. Wymiana informacji oraz doświadczeń poprzez nawiązywanie współpracy Członków Klastra z innymi podmiotami działającymi na rzecz rozwoju gospodarki oraz ochrony środowiska.
 7. Promocja i wspieranie dobrych praktyk.
 8. Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości, innowacyjności, konkurencyjności, nowoczesnych, technologii oraz propagowanie działalności Członków Klastra i nawiązywanie współpracy z organami administracji rządowej i samorządowej.
 9. Udział w tworzeniu szeroko rozumianych mechanizmów partnerskich (lokalnych, regionalnych, ponadregionalnych, transgranicznych i międzynarodowych).
 10. Promocja i udział w tworzeniu współpracy sfery nauki i biznesu.
 11. Inicjowanie tworzenia nowych podmiotów gospodarczych poprzez udział w nowych przedsięwzięciach klastra lub Członków klastra.

Cele klastra będą realizowane w szczególności poprzez:

 1. Tworzenie Centrów Kompetencyjnych służących realizacji kierunkowych przedsięwzięć, projektów oraz wszelkich inicjatyw naukowych, rozwojowych i innych dotyczących obszarów działalności Członków klastra.
 2. Kształtowanie warunków sprzyjających rozwojowi podmiotowemu Członków klastra, promowanie nowych rozwiązań i nowoczesnych technologii, promowanie dobrych praktyk, a także tworzenie warunków do wzajemnego przekazywania wiedzy i doświadczeń.
 3. Zbudowanie łańcucha powiązań kooperacyjnych wśród Członków klastra.
 4. Organizowanie i uczestnictwo w Kongresach, Konferencjach, Konwentach, seminariach i spotkaniach służących wymianie informacji, doświadczeń i wiedzy.
 5. Stymulowanie wzrostu konkurencyjności klastra.
 6. Promowanie idei klastra, jako szansy na zrównoważony rozwój gospodarki w Polsce.
 7. Pozyskiwania Inwestorów w ramach projektów, przedsięwzięć i działań inwestycyjnych realizowanych przez lub w ramach klastra.
 8. Nawiązywanie współpracy z innymi organizacjami nie będącymi członkami klastra, działającymi na rynku krajowym i międzynarodowym.
 9. Opracowywanie programów szkoleń, staży, programów studiów, które mają istotny wpływ na rozwój gospodarki w Polsce.
 10. W ramach klastra, Uczestnicy klastra mogą tworzyć Centra Kompetencyjne (CK), które zrzeszają kilku zainteresowanych Członków klastra, w celu zorganizowania konkretnego przedsięwzięcia (m.in. realizacji wspólnego projektu współfinansowanego funduszy Wspólnoty Europejskiej, organizowanie szkolenia, wspólne zakupy dóbr, świadczenie usług, wspólna promocja itp.). Każdorazowo wymaga to podpisania porozumienia lub umów szczegółowo określających zasady współpracy w tej materii.

Kontakt:
Tomasz Leśniak, e-mail: t.lesniak@instytutopieki.pl, tel.: +48 506 163 042

Facebook
Newsletter

Newsletter

Wprowadź swój adres email do formularza poniżej i bądź na bieżąco.

Newsletter OKIP