PL EN DE FR RU

IV Forum Polski Wschodniej w Kielcach

Dodano 5 czerwca 2014

W dniach 3-4 czerwca 2014 roku w Kielcach odbyło się IV Forum Pol­ski Wschod­niej organizowane przez Pol­ską Agen­cję In­for­ma­cji i In­we­sty­cji Za­gra­nicz­nych. To ważne wydarzenie gospodarcze swoją obecnością zaszczycili m.in.  były Prze­wod­ni­czą­cy Par­la­men­tu Eu­ro­pej­skie­go i Pre­mier RP prof. Jerzy Buzek i były Komisarz Unii Europejskiej ds. Rozszerzenia Guenter Ver­heu­gen.

W Forum udział wzięło ponad 250 osób, w tym wielu ważnych gości z kraju i zagranicy, a także przed­się­bior­cy, inwestorzy, przedstawiciele władz re­gio­nal­nych, in­sty­tu­cji oto­cze­nia biz­ne­su oraz świa­ta nauki, który są zainteresowani współ­pra­cą go­spo­dar­czą z Pol­ską Wschod­nią.

Zaproszeni do udziału w wydarzeniu otrzymali przedstawiciele środowisk branżowych i opiniotwórczych oraz zagraniczni goście, którzy m.in. są zainteresowani inwestowaniem w tej części kraju. W Forum uczestniczyli reprezentanci biznesu ze Stanów Zjednoczonych, Azji i Afryki.Przykładem jest Arabia Saudyjska, która jest coraz bardziej zainteresowana polską żywnością.

Wśród tematów poruszanych podczas tegorocznego Forum znalazło się podsumowanie 10-lecia obecności Polski we Wspólnocie, wpływ akcesji Polski do UE na zmianę w postrzeganiu kraju w Europie i na świecie oraz wykorzystanie środków finansowych w ramach nowej per­spek­ty­wy unijnej na lata 2014-2020 i inteligentne specjalizacje, które mają wpłynąć na rozwój regionu. Regiony Polski Wschodniej w latach 2007-2013 objęte były dodatkowym unijnym wsparciem, w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polska Wschodniej. W nowej perspektywie finansowej – na lata 2014-2020 – program będzie kontynuowany jako Polska Wschodnia.

Były Prze­wod­ni­czą­cy Par­la­men­tu Eu­ro­pej­skie­go i Pre­mier RP prof. Jerzy Buzek podczas Forum podsumował osiągnięcia programu promocji gospodarczej Polski Wschodniej oraz zachęcał firmy do aktywnego udziału w projektach w nowej perspektywie finansowej w Programie Operacyjnym Polska Wschodnia.

Były Komisarz Unii Europejskiej ds. Rozszerzenia Guenter Ver­heu­gen, który odpowiadał za negocjacje akcesyjne krajów przyjętych do Wspólnoty 10 lat temu, a więc i Polski, mówił w Kielcach, że w 2004 r. oczekiwano, że akcesja pomoże Polsce dogonić gospodarczo świat, a przede wszystkim Europę Zachodnią. – „Wiele osób nie wierzyło, że Polsce się uda” – mówił.  Niemiecki polityk tłumaczył, że Polska była odbierana jako zapóźniony kraj rolniczy, ale jego zdaniem zwolennika takich poglądów nie rozumieli w całości czynników wydajności produkcji w Polsce, obecności wykwalifikowanych pracowników, motywacji społeczeństwa do ciężkiej pracy, kreatywności Polaków i zdolności innowacyjnych.

Verheugen podkreślał, że fundamentem sukcesu gospodarczego Polski były „trudne i surowe, ale proste i udane” reformy, które przeprowadzono w latach 90-tych – „Polsce udało się przeprowadzić reformy niezbędne przed przystąpieniem do UE, bo miała ze strony Brukseli wiarygodną obietnicę członkostwa; tego zabrakło w przypadku Ukrainy.” – Polityk kilkukrotnie odnosił się również do sytuacji na Ukrainie. – „Powiedziałbym dziś, że największy wpływ na to, co się dzieje w UE mają Francja, Niemcy i Polska. Dowodem tego jest aktywność niemieckiego i polskiego rządu, w związku z kryzysem na Ukrainie” – ocenił.

Prezes Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych Sławomir Majman uważa, że zainteresowanie inwestorów wschodnią częścią Polski powoli rośnie. Wskazał, iż wejście Polski do UE pomogło Polakom „żyć w normalny sposób i budować nowoczesne społeczeństwo”.  Zaznaczył, że w Polsce pojawia się coraz więcej zagranicznych inwestycji. – „W ciągu ostatnich lat kryzysu udało nam się pokazać, że Polska nie jest dokładnie tym, czym pozostałe kraje Europy Środkowo-Wschodniej, że rozwija się w innym tempie niż sąsiedzi i ze względu na stabilność gospodarczą, można tu inwestować bez dużego ryzyka”

Przykładem atrakcyjności gospodarczej wschodniej części naszego kraju jest Podkarpacie, będące liderem przede wszystkim w przemyśle lotniczym, które dzięki firmom skupionym w Dolinie Lotniczej stało się trzecią gałęzią eksportową Polski. W Polsce Wschodniej poza lotnictwem szybko rozwijają się branże IT, budowlana, drzewna, spożywcza, chemiczna oraz przemysł metalowy i maszynowy.

Iwona Wendel, Wiceminister Infrastruktury i Rozwoju zwróciła uwagę, że – „Dotychczas beneficjenci z obszaru Polski Wschodniej otrzymali z funduszy unijnych 2007-2013 łącznie ponad 60 mld zł. Koncentrując europejskie wsparcie z nowej perspektywy  na podniesieniu konkurencyjności i innowacyjności krajowej gospodarki, będziemy chcieli w pełni wykorzystać potencjały  polskich regionów.”

Przedsiębiorcy współpracujący z jednostkami naukowo-badawczymi, uczelniami, samorządami terytorialnymi, a więc w tym klastry gospodarcze, będą głównym beneficjentem funduszy unijnych. Na wsparcie przedsiębiorczości w latach 2014-2020 skierowanych zostało około 18 mld euro z funduszy strukturalnych. Projekty finansowane będą zarówno z programów krajowych, takich jak Program Inteligentny Rozwój i Program Polska Wschodnia, jak i regionalnych.

Na IV Forum  Polski Wschodniej zaproszony był i uczestniczył w nim m.in. także Bogdan Węgrzynek, Wiceprezes Związku Pracodawców Klastry Polskie, Prezes Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Prezydent Zarządu Głównego organizacji parasolowej klastrów Ogólnopolskiego Klastra Innowacyjnych Przedsiębiorstw.

Forum  Polski Wschodniej w merytorycznych dyskusjach po raz kolejny zrealizowało swój cel, jakim jest  wzmacnianie pozytywnego klimatu gospodarczego Polski Wschodniej poprzez odwołanie się do atutów i cech charakterystycznych makroregionu. Spotkanie było także okazją do nazwiązania nowych kontaktów biznesowych.

Anna Figiel

Facebook
Newsletter

Newsletter

Wprowadź swój adres email do formularza poniżej i bądź na bieżąco.

Newsletter OKIP